021-22232907

بهداشت و بیماری های پوست و مو

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار
  • اولین اطلس الکترونیک درماتولوژی فارسی
  • بیش از 1000 تصویر از انواع بیماری های پوست و مو در اطلس رنگی
  • انواع بیماری های پوست و مو و آموزش های مربوطه
  • درمان آکنه و سایر بیماری های رایج پوست ومو به زبان ساده (کاربری عمومی)
  • پرسش و پاسخ به زبان ساده جهت افزایش معلومات افراد عادی
  • دارای فرمول های داروهای ترکیبی، قابل چاپ برروی نسخه (کاربری تخصصی)

اولین اطلس الکترونیک درماتولوژی فارسی

بیش از 1000 تصویر از انواع بیماری های پوست و مو در اطلس رنگی

انواع بیماری های پوست و مو و آموزش های مربوطه

درمان آکنه و سایر بیماری های رایج پوست ومو به زبان ساده (کاربری عمومی)

پرسش و پاسخ به زبان ساده جهت افزایش معلومات افراد عادی

دارای فرمول های داروهای ترکیبی، قابل چاپ برروی نسخه (کاربری تخصصی)

اولین اطلس الکترونیک درماتولوژی فارسی

بیش از 1000 تصویر از انواع بیماری های پوست و مو در اطلس رنگی

انواع بیماری های پوست و مو و آموزش های مربوطه

درمان آکنه و سایر بیماری های رایج پوست ومو به زبان ساده (کاربری عمومی)

پرسش و پاسخ به زبان ساده جهت افزایش معلومات افراد عادی

دارای فرمول های داروهای ترکیبی، قابل چاپ برروی نسخه (کاربری تخصصی)

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032349-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.