021-22232907

فرهنگ دارویی – آزمایشگاهی

درباره نرم افزار
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

فرهنگ دارویی:

جستجوی آسان دارو ها به سه روش

بررسی تداخلات دارویی

فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال احمر و گیاهی مطابق با جدیدترین لیست داروها

امکان بازیابی نسخ آماده و از قبل طراحی شده جهت بیماران

امکان چاپ نسخه همراه با سرنسخه

امکان چاپ آموزشبیمار در مورد داروها

فرهنگ آزمایشگاهی:

محموده تغییرات آزمایشات

روش های نمونه گیری

مبنای فیزیولوژیک

تفسیر آزمایشات


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجوی آسان دارو ها به سه روش

بررسی تداخلات دارویی

فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال احمر و گیاهی مطابق با جدیدترین لیست داروها

امکان بازیابی نسخ آماده و از قبل طراحی شده جهت بیماران

امکان چاپ نسخه همراه با سرنسخه

امکان چاپ آموزش بیمار در مورد داروها

امکان اضافه کردن به فهرست تداخلات دارویی توسط کاربر

فرهنگ دارویی:

جستجوی آسان دارو ها به سه روش

بررسی تداخلات دارویی

فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال احمر و گیاهی مطابق با جدیدترین لیست داروها

امکان بازیابی نسخ آماده و از قبل طراحی شده جهت بیماران

امکان چاپ نسخه همراه با سرنسخه

امکان چاپ آموزش بیمار در مورد داروها

امکان اضافه کردن به فهرست تداخلات دارویی توسط کاربر

فرهنگ آزمایشگاهی:

محموده تغییرات آزمایشات

روش های نمونه گیری

مبنای فیزیولوژیک

تفسیر آزمایشات

علل غیر طبیعی بودن نتیجه آزمایشات

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032347-03202-8


محصولات مشابه