021-22232907

سیستم جامع مراکزبهداشتی – درمانی

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

سیستم جامع مراکز بهداشتی-درمانی مجموعه ای از نرم افزارها و امکانات مورد نیاز یک مرکز بهداشتی-درمانی می باشد که کلیه نیازهای یک درمانگاه را مرتفع می سازد و کلیه بخش های یک درمانگاه اعم از بخش  صندوق، عمومی، متخصص، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه، حسابداری و... را شامل می شود.

این نرم افزار در حال حاضر در بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی از جمله مراکز بهداشتی-درمانی شمال تهران، مراکز بهداشتی درمانی پیشوا، مراکز بهداشتی درمانی ورامین، قرچک، پردیس، خراسان جنوبی، قم و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی نصب و راه اندازی گردیده است و امکان تجمیع اطلاعات مراکز را در فازهای مختلف از جمله: مرکز بهداشت، شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر امکان پذیر می نماید و حتی مسئولین مراکز به راحتی می توانند به صورت آنلاین پذیرش های انجام شده در هر مرکز را به صورت مجزا و همزمان مشاهده کنند.

سیستم مراکز بهداشتی درمانی با امکان ارتباط کلیه بخش های مرکز با یکدیگر امکان پذیرش سریع بیماران، ثبت اطلاعات مالی پذیرش، ثبت پذیرش انواع بیمه ها، ارائه گزارش های مالی و محاسبه کارکرد پزشکان و پرستاران، امکان ارائه گزارش برای سازمان ها بیمه و گزارشات مدیریتی مراکز را فراهم می نماید.

سیستم جامع مراکز بهداشتی-درمانی مجموعه ای از نرم افزارها و امکانات مورد نیاز یک مرکز بهداشتی-درمانی می باشد که کلیه نیازهای یک درمانگاه را مرتفع می سازد و کلیه بخش های یک درمانگاه اعم از بخش  صندوق، عمومی، متخصص، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه، حسابداری و... را شامل می شود.

سیستم مراکز بهداشتی درمانی با امکان ارتباط کلیه بخش های مرکز با یکدیگر امکان پذیرش سریع بیماران، ثبت اطلاعات مالی پذیرش، ثبت پذیرش انواع بیمه ها، ارائه گزارش های مالی و محاسبه کارکرد پزشکان و پرستاران، امکان ارائه گزارش برای سازمان ها بیمه و گزارشات مدیریتی مراکز را فراهم می نماید.

این نرم افزار در حال حاضر در بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی از جمله مراکز بهداشتی-درمانی شمال تهران، مراکز بهداشتی درمانی پیشوا، مراکز بهداشتی درمانی ورامین، قرچک، پردیس، خراسان جنوبی، قم و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی نصب و راه اندازی گردیده است و امکان تجمیع اطلاعات مراکز را در فازهای مختلف از جمله: مرکز بهداشت، شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر امکان پذیر می نماید و حتی مسئولین مراکز به راحتی می توانند به صورت آنلاین پذیرش های انجام شده در هر مرکز را به صورت مجزا و همزمان مشاهده کنند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.