نرم افزار ترک اعتیاد Access

ssssقابليت ثبت پرونده فردي وپزشکي بيماران وخانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد وترک بيماران وثبت کليه اطلاعات فردي وخانوادگي بيمار
امکان ثبت ومحاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمارمتادون مربوط به وزارتخانه وقابليت تغييرآن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت وگزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع وکامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبارمتادون
امکان تهيه گزارش جامع مربوط به غيبت ها ومتادون برگشتي
داراي 2سطح دسترسي براي مدير وپرستار(مدير قابليت دسترسي به انبارمالي وانبارمتادون را دارد)
وجوددوره هاي درمان براساس استاندارد وزارت بهداشت
امکان تهيه پشتيبان به صورت اتوماتيک ودستي
امکان Server و کلاينت شدن
حداکثر 2کلاينت ويک server
نوع بانک اطلاعاتي Access

امکانات

امکان تهيه گزارش جامع مربوط به غيبت ها ومتادون برگشتي
داراي 2سطح دسترسي براي مدير وپرستار(مدير قابليت دسترسي به انبارمالي وانبارمتادون را دارد)
وجوددوره هاي درمان براساس استاندارد وزارت بهداشت
امکان تهيه پشتيبان به صورت اتوماتيک ودستي
امکان Server و کلاينت شدن
حداکثر 2کلاينت ويک server
نوع بانک اطلاعاتي Access

توضیحات

قابليت ثبت پرونده فردي وپزشکي بيماران وخانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد وترک بيماران وثبت کليه اطلاعات فردي وخانوادگي بيمار
امکان ثبت ومحاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمارمتادون مربوط به وزارتخانه وقابليت تغييرآن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت وگزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع وکامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبارمتادون

عکسهایی از فضای محصول

محصولات مشابه (1)

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر یا سوال شما